Všeobecné obchodné podmienky

o poskytovaní služieb v oblastiach kurzov, školení, konzultácií, prednášok, seminárov, tréningov, osobného koučingu, workshopov a o predaji elektronických publikácií a kníh.

Vymedzenie pojmov
Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.allproperties.sk a dodávateľom služieb je spoločnosť All Properties s.r.o., IČ0: 44983026, DIČ: 2022899945, so sídlom Jelenia 1, Bratislava 811 05, Slovenská republika
Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.allproperties.sk a spoločnosti All Properties s.r.o. vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na www.allproperties.sk .
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.allproperties.sk výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.allproperties.sk , e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Predmet a uzavretie zmluvy
Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb - osobných/online stretnutí formou konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, osobného koučingu a workshopov v oblasti osobnostného rozvoja/ business mentoringu a predaj elektronických kníh a publikácií.
Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.
Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Objednávka a registrácia
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.allproperties.sk výberom produktov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, fax, email). Každá prihláška sa považuje za záväznú.
Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Cena
Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.allproperties.sk alebo prostredníctvom objednávky spoločnosti All Properties s.r.o.sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou v momente vykonania nákupu či registrácie.

Platobné podmienky a možnosti platby
Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre) alebo okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány.

ZÁKLADNÉ POJMY
Predajca je spoločnosť All Properties s.r.o., IČ0: 44983026, DIČ: 2022899945, so sídlom Jelenia 1, Bratislava 811 05, Slovenská republika
Zákazníkom je osoba čerpajúca služby dodávané predajcom.

Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby - uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu
Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

Autorské práva
Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti All properties s.r.o. . Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy
Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: zuzana.antusova@gmail.com vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

Reklamácia
Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: zuzana.antusova@gmail.com, a to do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

Náhrada škody pri neprevzatí služby
Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Storno podmienky
Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:
Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.

Konzultácie/Osobný koučing :
Konzultačné/Koučingové služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.

Záručné podmienky
Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Spoločnosť All Properties s.r.o. nie je zodpovedná za Vaše výsledky a Vašu schopnosť zarábať peniaze a tvoriť svoj biznis s jej nápadmi, informáciami, nástroji či stratégiami.
Nič na tejto a našich ďalšich stránkach vratáne obsahu mentoringov, či kurzov a osnov, negarantuje výsledky a budúce zárobky. Neponúkame žiadnu právnu, zdravotnú, daňovú, či akúkoľvek inú profesionálnu radu. Akékoľvek finančné čísla zmienené na tejto a ďalšich stránkach ilustrujú koncepty a nemali by byť považované za priemerne dosiahnutý zárobok u Vás, zárobok či sľuby k súčasným a budúcim výsledkom.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.allproperties.sk.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2023
...

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov, zásady a práva, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

I. Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov na webe www. nataliagruenwald.sk je spoločnosť All Properties s.r.o., IČ0: 44983026, DIČ: 2022899945, so sídlom Jelenia 1, Bratislava 811 05, Slovenská republika
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

II. Kontaktné údaje
Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: zuzana.antusova@gmail.com

III. Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
Umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, IČ DPH, bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. vystavenie faktúry, zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, , zaslane E-publikácií apod.).
Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
Marketing – zasielanie informačných e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
Marketing na základe súhlasu
Len na základe Vášho súhlasu Vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než Váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.
Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VI. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, a teda:
Zabezpečeným prístupom do našich elektronických zariadení (počítačov, telefónov, e-mailov, aplikácií, fakturačným systémov (zabezpečenie heslom).
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI, Simpleshop, Facebook).
Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania:- externý účtovník, technický asistent.
Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.
Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: zuzana.antusova@gmail.com
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 15 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.
Právo na výmaz : Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 15 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:
Máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. V prípade podozrenia nás prosím informujte, aby sme prípadné pochybenie napravili.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, článkov či produktov Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov.

IX. Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

V Bratislave, All Properties s.r.o. – Zuzana Antušová